Regulamin Grupy

 

Wewnętrzny regulamin Grupy Motocyklowej „STAJNIA”

I. Członkowie Grupy

Członkowie Grupy dzielą się na:

1. Członków zwyczajnych Grupy;

2. Kandydatów na członków Grupy;

3. Członków wspierających Grupy;

4. Członków honorowych Grupy;

5. Przyjaciół Grupy.

6. Członkiem zwyczajnym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna, nie pozbawiona praw

publicznych, akceptująca niniejszy regulamin i nie należąca do innej grupy, klubu,

stowarzyszenia lub organizacji mającej podobny charakter oraz nie nosząca barw zakazanych

przez Kongres Polskich Klubów Motocyklowych.

II. Kandydaci na Członków Grupy.

7. Kandydat na członka Grupy, to osoba jeżdżąca jako kierowca lub pasażer motocyklem,

decyzją Zarządu przyjęta na okres próbny, akceptująca niniejszy regulamin i spełniająca

poniższe warunki.

8. Wprowadzenie Kandydata musi być rekomendowane przez co najmniej dwóch Członków,

którzy biorą na siebie odpowiedzialność za Kandydata w okresie próbnym.

9. Kandydat starający się o przyjęcie na staż członkowski, składa na ręce Prezesa, Zastępcy

lub Sekretarza podanie o przyjęcie na staż. Zarząd niezwłocznie, jednakże nie później niż w

terminie 1 miesiąca udziela odpowiedzi czy wyraża zgodę na odbycie stażu.

10. Okres próbny Kandydata wynosi nie mniej niż 1 rok.

11. Kandydat w okresie próbnym ma obowiązek:

a. Aktywnie uczestniczyć w życiu Grupy poprzez:

– angażowanie się w działania Grupy dotyczące organizacji wyjazdów oraz zlotów

motocyklowych na własnym terenie;

– wykazywanie inicjatywy do prac przy organizacji przez Grupę uroczystości, wydarzeń oraz

– branie czynnego udziału w przygotowaniach do imprez i spotkań, a także w pracach

porządkowych związanych z ich zakończeniem;

– pełnić (w razie potrzeby) funkcje „dyżurnego kierowcy” na czas zebrań, spotkań i

uroczystości organizowanych przez Zarząd lub Grupę.

b. Co najmniej pięciokrotnego wspólnego wyjazdu z Grupą w ilości minimum trzech

motocykli Członków.

12. Po wymienionym okresie, Zarząd ocenia dorobek Kandydata i decyduje o jego przyjęciu

w poczet Członków Grupy, pod warunkiem, że żaden z Członków nie wniesie zastrzeżeń co

do Kandydata. Członek stawiający zastrzeżenie ma obowiązek uzasadnić stawiany zarzut. Po

wysłuchaniu zarzutu i wyjaśnień Kandydata Zarząd decyduje o przyjęciu Kandydata na

Członka, lub wydłużeniu okresu oczekiwania o następny określony przez Zarząd okres.

13. Kandydat jeżdżący jako kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy uprawniające do

kierowania motocyklem.

14. Kandydat ma obowiązek przestrzegać prawa o ruchu drogowym, dbać o bezpieczeństwo

swoje i innych użytkowników drogi oraz o dobrą opinię swoją i Grupy Motocyklowej

III. Członkowie wspierający.

15. Członek Wspierający to osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową,

rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Grupy.

16. Aby być Członkiem wspierającym należy złożyć pisemną deklarację do Zarządu i być

przyjętym przez Zarząd na podstawie uchwały.

17. Członek wspierający nie może być wybierany i nie może dokonywać wyborów, może

jednak brać udział w posiedzeniach władz z głosem doradczym.

18. Członek wspierający opłaca składki członkowskie oraz opłaty wpisowe.

IV. Członkowie honorowi.

19. Członek honorowy to osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój

grupy. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie Członków Grupy

na wniosek co najmniej 10 członków Grupy. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek

członkowskich.

V. Przyjaciele Grupy.

20. Przyjaciele Grupy to osoby nie jeżdżące na motocyklach, lecz biorące udział we

wspólnych spotkaniach, wyjazdach i zlotach.

21. Zaprzyjaźnieni z Grupą motocykliści oraz Grupy i Kluby zrzeszające motocyklistów.

22. Decyzję o przyjęciu na Przyjaciela podejmuje Zarząd na wniosek co najmniej trzech

Członków. Przyjaciele akceptują cele Grupy zawarte w niniejszym regulaminie.

VI. Emblematy Grupy.

23. Grupa może używać loga w dalszej części regulaminu zwanego emblematem Grupy

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz logotypem, którego prawa są własnością Grupy.

24. Członkowie zwyczajni i członkowie wspierający Grupy noszą naszywkę na ramieniu tj.

Tarczę pod którą mogą sobie naszyć nazwę miejscowości, z której pochodzą. Nazwy

miejscowości, które naszywamy pod naszywką: Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka,

Andrzejewo, Czyżew. Istnieje możliwość dopisania do tych miejscowości innych, lecz chęć

taka musi być wnioskowana Zarządowi przez minimum czterech członków Grupy. Nie może

to być jednak mniejsza miejscowość niż miejscowość gminna. Zarząd podejmuje ostateczną

25. Kandydaci w trakcie okresu próbnego nie mogą nosić emblematów Grupy.

26.Członkowie honorowi noszą na ramieniu naszywkę z nazwą grupy oraz miejscowość.

27. Przyjaciele Grupy po pisemnym wystąpieniu do Zarządu o wyrażenie zgody, mogą

otrzymać zgodę na noszenie na ramieniu tarczy z logo Grupy lub naszywki z nazwą Grupy i

nazwą miejscowości.

VII. Skreślenie, zawieszenie w prawach członków Grupy.

28. Skreślenia i zawieszenia w prawach członka Grupy dokonuje Zarząd w przypadku:

a. Naruszenia postanowień regulaminu Grupy.

b. Działania na szkodę Grupy.

c. Na wniosek co najmniej 3 członków Grupy.

c. Zaleganiu ze składkami za okres dłuższy niż pół roku.

29. O długości okresu zawieszenia członka lub kandydata decyduje Zarząd.

30. Członek Grupy ma prawo do wnoszenia do Zarządu wyjaśnień na stawiane mu zarzuty.

VIII. Składka członkowska.

31. Składka członkowska obowiązuje Członków zwyczajnych, wspierających oraz

kandydatów na członków Grupy.

32. Wysokość składki członkowskiej ustala się na 10 zł/mc.

33. Przyjaciel oraz członkowie honorowi nie płacą składek członkowskich, obowiązuje ich

jednak opłata jednorazowa za koszt wyprodukowania naszywki.

34. Składka jest opłacana z góry za cały rok lub w dwóch równych ratach co pół roku.

XI. Wpisowe.

35. Każdego pełnoprawnego członka Grupy obowiązuje opłata wpisowego.

36. Wysokość wpisowego ustala się na kwotę 100 zł.

Regulamin ten na wniosek członków grupy i na potrzeby statutowe grupy może być

modyfikowany przez władze grupy (zarząd lub walne zgromadzenie) już w trakcie jej

działalności.